Publicada la resolució que regula l'admissió d'alumnat 2017-18

El darrer dijous 30 de març es publicà la resolució que regula l'admissió d'alumnat per al centres públics, concertats i privats. A continuació els detallem un breu resum d'allò més important:

CALENDARI TRÀMIT OBSERVACIONS
12 d'abril Canvi de modalitat lingüística Al centre adscrit o centre on s'estiga estudiant
22 de maig Publicació de vacants Al centre on es vol accedir
22 al 31 de maig Presentació de les sol·licituds en els centres de primera opció Al centre on es vol accedir
22 de maig al 9 de juny Baremació  
Fins al 22 de juny Certificat de promoció a ESO des de primària S' ha de sol·licitar al centre de PRIMÀRIA
Fins al 6 de juliol Certificat de graduat ESO S'ha de sol·licitar al centre de SECUNDÀRIA
Del 21 al 29 de juny Presentació del requisit acadèmic a Secundària  
Del 19 de juny fins al 7 de juliol Presentació del requisit acadèmic a Batxillerat Amb nota mitjana segons model XVII O7/2016
26 al 28 de juny Matrícula alumnes CEIP Almassaf i Pontet Ja concretarem les dates. Se'ls lliurarà un sobre de matrícula als CEIPSs amb cita prèvia i tota la informació (NO CAL CAP TRÀMIT ANTERIOR). Cal avançar-se i demanar informe mèdic
12 de juliol Llistes Provisionals  
12 al 14 juliol Reclamacions No es contestarà fins a la publicació de les listes definitive
19 de juliol Llistes Definitives  
19 i 20 de juliol Al·legacions Davant la Comisió d'Escolarització (Ajuntament)
24 juliol Contestació Al·lgacions  
19 al 27 de juliol Matrícula dels alumnes admesos Últim dia excepcional per a la matrícula dels alumnes dels centres PONTET i Almassaf. Si fins a aquesta data no es formula la matrícula s'entendrà que es renúncia a la plaça.
28 de juliol Matrícula de places per renúncia  

 

Normativa

 

Categoria: 
secretaria