Recordatori banc de llibres

Benvolgudes famílies,

Com ja sabran és obligatori tornar els lots de llibres complets per a continuar gaudint de les avantatges del nostre banc de llibres segons l'ORDRE 26/2016 reguladora.

Així és que volem insistir en diferents aspectes:

 

1.  S' haurà de tornar els lots de llibres complets, és a dir, tots. No s'acceptaran en cap cas, lots que no estiguen tots els llibres anteriors al banc de llibres, i/o els sufragats per l'Excm Ajuntament o entregats pel centre a l'inici de les classes.

2. Prèviament al lliurament del lot de llibre s'haurà de signar i lliurar al centre el contracte de llibres de text (adjuntem model) si no ho ha fet abans.

3. Per a validar correctament el lot de llibres s'haurà de comprovar prèviament què:

     a. El document de lliurament de llibres (adjunt en aquest article) està correctament completat (les dues còpies).
     b. Tots els llibres estiguen forrats o plastificats per tal d'afavorir la seua correcta conservació.
     c. Tots els llibres tinguen el segell del centre i etiqueta identificadora del banc de llibres.
     d. Tots els llibres estiguen un estat òptim de reutilització (sense dibuixos, subratllats, colors...)

En el cas de què alguns d'aquests punts no es complisquen, se'ls donaran les pertinents instruccions el dia que vinguen al centre.

4. En el cas de les famílies que no estiguen actualment en el banc de llibres hauran d'entregar un lot complet, junt a la
(nova participació). Nota: Només l'alumnat de nova participació

5. En el cas que no  es complisquen alguns dels apartats del punt 3, se'ls notificaràn els defectes detectats i se'ls donarà un termini de 10 dies (fins al 14-15 juliol) per a solucionar-los. En el cas que en aquest temini no es solucionen aquests defectes, s'aplicarà allò que s'indica en el següent punt.

6. Aquelles famílies que no entreguen el lot de llibres complet, tinguen algun defecte de forma, o no entreguen cap llibre se'ls incoarà un expedient administratiu de sanció per danys patrimonials als bens de la Generalitat Valenciana i seran expulsats del banc de llibres.

7. Els alumnes de segon FPB i quart d' ESO tenen l'obligació de tornar els lots de llibres. De no ser així, se'ls aplicarà el que diu el punt 6 i es podrà limitar fins i tot, l'accés a algunes beques d'ensenyaments post-obligatoris.

8. S' habilitarà una taula d'informació/reclamació junt a Consergeria.

9. L'horari d' arreplega de llibres serà el dia 4 i 5 de juliol de 9 a 14 hores en les aules que se'ls indicarà.

Per últim apel.lem a la solidaritat de les famílies en el compliment d'aquestes normes, ja que considerem beneficien a tots i són necessàries per a que funcione correctament el banc de llibres durant els propers cursos.

Aprofitant l'ocasió,
La Comissió del Banc de Llibres

 

 
DOCUMENTS ADJUNTS
Categoria: 
comunicacions