Resolució de suspensió de FCT i formació DUAL -Comunicat núm 2-/ Resolución de suspensión de FCT y formación DUAL -Comunicado núm 2-

Com ja els hem avançat aquest matí ni les instruccions que tenim actualment per part de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ni el Reial Decret 463/2020, donen clares instruccions suspenent aquestes modalitats formatives dintre de les mesures anunciades.

L’ ORDE 77/2010, de 27 d’agost, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula el mòdul professional de Formació en Centres de Treball (FCT) dels cicles formatius de Formació Professional, de les ensenyances d’Arts Plàstiques i Disseny i dels Programes de Qualificació Professional de la Comunitat Valenciana al seu  article 3.1 promulga que el mòdul de FCT no tindrà caràcter laboral i que tindrà un caràcter presencial (art. 3.2).

L’article 4 estableix què el centre de treball ofereix un lloc formatiu perquè l’alumnat realitze pràctiques formatives.

Per una altra banda, l’article 27 estableix que la relació entre l’alumnat i el centre de treball no tindrà en cap cas naturalesa jurídica laboral o funcionarial i per tant l’alumnat no podrà percebre cap retribució per la seua activitat formativa, ni pels resultats que puguen derivar-se’n.

Atenent aquesta fonamentació de dret seria aplicable l’article 7 de limitació de circulació de les persones del Reial Decret 463/2020 al no estar contemplat aquest supòsit.

De la mateixa manera, també seria aplicable l’article 9 de l’esmentat Reial Decret quan parla de suspensió d’activitats formatives i presencials.

Per aquest motiu, i atenent a la difícil situació de les nostres empreses de l'entorn per la parada anunciada per FORD ESPAÑA,

RESOLC suspendre les FCT  i modalitat dual, fins que no es dicten instruccions concretes sobre l’alumnat de FCT i DUAL; o fins que perga vigència el RD463/2020.

De no dictar-se instruccions concretes, seria aplicable el Capítol II d’ORDE 77/2010 i per tant, cabria la possibilitat de modificar el calendari de realització modificant alguns dels annexos que arreplega la RESOLUCIÓ d’1 de setembre de 2010, de la Direcció General d’Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional de la Conselleria d’Educació, per la qual es publiquen els documents i models de gestió del mòdul professional de Formació en Centres de Treball.

Almussafes 15 de març de 2020

La direcció

Francesc Bastidas Calabuig

-------------------------------------

Como ya los hemos avanzado esta mañana ni las instrucciones que tenemos actualmente por parte de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte ni lo Real Decreto 463/2020, dan claras instrucciones suspendiendo estas modalidades formativas dentro de las medidas anunciadas.

La ORDEN 77/2010, de 27 de agosto, de la Consellería de Educación, por la cual se regula el módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo (FCT) de los ciclos formativos de Formación Profesional, de las enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño y de los Programas de Calificación Profesional de la Comunidad Valenciana en su artículo 3.1 promulga que el módulo de FCT no tendrá carácter laboral y que tendrá un carácter presencial (artículo 3.2).

El artículo 4 establece que el centro de trabajo ofrece un lugar formativo porque el alumnado realizo prácticas formativas.

Por otra parte, el artículo 27 establece que la relación entre el alumnado y el centro de trabajo no tendrá en ningún caso naturaleza jurídica laboral o funcionarial y por tanto el alumnado no podrá percibir ninguna retribución por su actividad formativa, ni por los resultados que puedan derivarse.

Atendiendo esta fundamentación de derecho sería aplicable el artículo 7 de limitación de circulación de las personas del Real Decreto 463/2020 al no estar contemplado este supuesto.

Del mismo modo, también sería aplicable el artículo 9 del mencionado Real Decreto cuando habla de suspensión de actividades formativas y presenciales.

Por este motivo, y atenendiendo la difícil situación de nuestras empresas del entorno  por la parada anunciada por FORD ESPAÑA,

RESUELVO suspender las FCT  y modalidad dual, hasta que no se dicten instrucciones concretas sobre el alumnado de FCT y DUAL; o hasta que pierda vigencia el RD463/2020.

De no dictarse instrucciones concretas, sería aplicable el Capítulo II de ORDEN 77/2010 y por tanto, cabría la posibilidad de modificar el calendario de realización modificando algunos de los anexos que recoge la RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2010, de la Dirección General de Evaluación, Innovación y Calidad Educativa y de la Formación Profesional de la Consellería de Educación, por la cual se publican los documentos y modelos de gestión del módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo.

Almussafes 15 de marzo de 2020

La dirección

Francesc Bastidas Calabuig

Categoria: 
actualitat