Sol·licitud d'inscripció per a fer la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud d'inscripció per a fer la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.

  Objecte del tràmit

  Realització de la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.

 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els/les aspirants que desitgen cursar ensenyances de grau mitjà i vulguen fer-ho per mitjà de la superació de prova.

  Requeriments

  Tindre 17 anys d'edat o complir-los durant l'any 2017.

 • Taxes

  Taxes 2017:

  Ordinària: 6,42 euros
  Família nombrosa general: 3,21 euros
  Discapacitat acreditada igual o superior al 33%: exempció de taxes
  Família Nombrosa Especial: exempció de taxes

  El formulari de taxa el genera el mateix centre educatiu a través de l'aplicació informàtica ITACA.

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  La inscripció es realitzarà del 17 al 31 de maig de 2017.

 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Les sol·licituds d'inscripció es presentaran en els centres docents públics de la Comunitat València que impartixen cicles de grau mitjà.

 • Què s'ha de presentar?

  Junt amb la sol·licitud, els aspirants hauran de presentar:

  - En el cas de ser menor de 18 anys, algun dels documents següents: targeta d'identitat d'estranger expedida per la comissaria de policia o oficina d'estrangers, certificat d'empadronament en un municipi, visat d'estudis o targeta d'estudiant estranger.

  - En el cas de ser major de 18 anys, algun dels documents següents: targeta d'identitat d'estranger expedida per la comissaria de policia o oficina d'estrangers, visat d'estudis o targeta d'estudiant estranger.

  - Declaració responsable que no es reunixen els requisits d'accés directe i que, si en el moment de formalitzar la matrícula al cicle, reunixen estos requisits, renunciaran a l'accés per prova, fins i tot en el cas d'haver-la superat, per a optar a les places d'accés directe.

  -Justificant d'haver pagat la taxa corresponent.

  Impresos associats

 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  INSCRIPCIÓ A LES PROVES
  1.- Presentació de la sol·licitud i documentació requerida.
  2.- Una vegada analitzada la documentació de les persones que han de realitzar les proves en cada centre, estos publicaran la relació dels aspirants admesos, indicant-hi les parts o apartats dels quals han sol·licitat l'exempció i si la documentació justificativa està presentada i d'acord amb els terminis establits.
  3.- Així mateix, es publicarà la relació dels aspirants exclosos, indicant-hi el motiu de l'exclusió en els mateixos terminis.
  4.- Una vegada analitzades les reclamacions que poguera haver-hi, es publicaran les llistes definitives en els terminis indicats en l'annex corresponent.


  PUBLICACIÓ DE LES QUALIFICACIONS DE LES PROVES:
  Les llistes amb els resultats provisionals i definitius de les proves es publicaran en el tauler d'anuncis dels centres docents on s'hagen realitzat.

  RECLAMACIONS DE QUALIFICACIONS
  Les reclamacions a què puguen donar lloc les qualificacions, es realitzaran conforme al procediment següent:
  1. Es presentaran per escrit en el termini indicat en l'annex corresponent al president de la comissió avaluadora del centre en què s'hi van realitzar.
  2. En el termini dels dos dies hàbils següents, la comissió d'avaluació ratificarà o rectificarà la qualificació objecte de reclamació, que el president comunicarà per escrit a l'interessat.
  3. Si després de la decisió persistix la disconformitat, la persona interessada podrà sol·licitar, en el termini de dos dies hàbils següents a la recepció de la comunicació, que s'eleve la seua reclamació al director territorial d'Educació corresponent qui, després de l'informe de la Inspecció Educativa, resoldrà el que procedisca. La dita resolució, motivada, posarà fi a la via administrativa.
  4. Els interessats tindran dret a l'accés als exercicis escrits realitzats i a conéixer les puntuacions atorgades i els criteris d'avaluació utilitzats.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (BOE nº 236, de 02/10/15)

 • Informació complementària

  * CALENDARI DE LES PROVES 2017
  1. Inscripció: del 17 de maig al 31 de maig
  2. Publicació llistes alumnes que han de realitzar la prova en un altre centre: 7 de juny
  3. Publicació llistes provisionals d'admesos: 7 de juny
  4. Reclamació llistes provisionals d'admesos i exclosos: del 7 de juny al 8 de juny
  5. Publicació llistes definitives d'admesos i exclosos: 14 de juny
  6. Realització prova d'accés a grau mitjà: 19 de juny
  7. Publicació llistes provisionals qualificacions: 28 de juny
  8. Reclamació llistes provisionals qualificacions: del 29 de juny al 30 de juny
  9. Termini d'entrega documentació justificativa prova grau mitjà convocatòria ordinària: del 17 de maig al 5 de juliol
  10. Publicació llistes definitives qualificacions i entrega de certificats de la prova: 7 de juliol


  * HORARI DE LES PROVES
  09.00 h Part lingüística: Llengua i Literatura (1 h)
  10.10 h Part social (1 h)
  11.20 h Part científica-matemàtica-tècnica: Matemàtiques (1 h)
  12.30 h Part científica-matemàtica-tècnica: Ciències de la Naturalesa (45 min)
  15.00 h Part lingüística: Anglés (45 min)
  16.00 h Part científica-matemàtica-tècnica: Tractament de la informació i competència digital (45 min)


  * LLOC DE REALITZACIÓ DE LES PROVES
  - Les proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà es realitzaran en els centres docents públics de la Comunitat Valenciana que impartixen cicles de grau mitjà.
  - Per a realitzar les proves, els aspirants hauran d'anar proveïts del corresponent document identificatiu: DNI, targeta d'identitat d'estranger o visat d'estudis (règim especial d'estudiants estrangers).


  * ESTRUCTURA I CONTINGUT DE LES PROVES
  La prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà serà comú per a tots ells. La prova s'estructurarà en tres parts:
  1. Part lingüística: versarà sobre coneixements de Llengua i Literatura (Castellana o Valenciana) i Llengua Estrangera (Anglés), i constarà de dos apartats:
  a) Llengua i Literatura (Castellana o Valenciana),
  b) Llengua Estrangera (Anglés).
  2. Part social: versarà sobre coneixements de Ciències Socials, Geografia i Història
  3. Part cientificomatematicotècnica: versarà sobre coneixements de Matemàtiques, Ciències Naturals i Tractament de la informació i competència digital; i constarà de tres apartats:
  a) Matemàtiques,
  b) Ciències Naturals,
  c) Tractament de la informació i competència digital
  Els continguts de referència corresponents a cada apartat seran els currículums vigents de l'ESO a la Comunitat Valenciana.


  * EXEMPCIONS
  Vegeu l'apartat catorze de la Resolució de 8 de febrer de 2017.


  * VALIDESA I EFECTES
  - La certificació que acredita haver superat la prova d'accés als cicles formatius de Formació Professional té validesa en tot el territori nacional.
  - La superació de les proves permetrà l'accés als cicles formatius als qui no complisquen els requisits acadèmics d'accés directe.
  - Per a estos alumnes, els centres reservaran un 20 % de les places vacants, que podrà ampliar-se en el cas que no hi haja suficients sol·licituds per part dels alumnes que concórreguen per altres quotes d'accés.
  - Estar en possessió del certificat de superació de la prova d'accés no implica l'admissió automàtica del candidat per a cursar les ensenyances corresponents. Aquells aspirants que superen la prova d'accés hauran d'haver formalitzat la sol·licitud d'admissió en el centre educatiu on vulguen realitzar el cicle formatiu en els períodes que per a això s'establisquen i, en cas de ser admesos, formalitzar la matrícula en els terminis establits.
  - Els qui hagen superat la prova d'accés en convocatòries anteriors i no complisquen els requisits d'accés directe, podran optar directament a la reserva del 20 % de les places indicada en el paràgraf anterior, dins del termini previst per a la sol·licitud de plaça per als cicles formatius. En este cas, les sol·licituds es baremaran junt amb les presentades pels que hagen superat les proves en la convocatòria actual.
  - La referència a l'accés a un determinat cicle formatiu emparat per la Llei Orgànica 1/1990, d'Ordenació General del Sistema Educatiu, que figure en els certificats de superació de proves d'accés regulades per l'Orde de 14 de març de 2001 s'entendrà realitzada al cicle formatiu emparat per la Llei Orgànica 2/2006, d'Educació, que ho substituïsca, d'acord amb el reial decret que establisca i regule el seu títol.


  PER A MÉS INFORMACIÓ:
  * Alacant: inspeduc_ali [at] gva.es
  * Castelló: inspeccio-cst [at] gva.es
  * València: inspecció_dtv [at] gva.es

  Enllaços

 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació (BOE núm. 106 de 04/05/06).
  - Llei 2/2011, de 4 de març, d'Economia Sostenible (BOE núm. 55 de 05/03/11).
  - Resolució de 2 de novembre de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de règim especial, per la que se per la qual es modifica el currículum de les matèries que formen part de les proves d'accés a Cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional i dels cursos preparatoris de les mateixes a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7660, de 18/11/15).
  - Orde 16/2016, de 20 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les proves d'accés a Cicles formatius de grau mitjà i grau superior corresponents a la Formació Professional del sistema educatiu en l'àmbit de gestió de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7789, de 24/05/16).
  - Resolució de 08 de febrero de 2017, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de règim especial , per la qual es convoquen proves d'accés als cicles formatius de Formació Professional (DOCV núm. 7978, de 13/02/17).

  Llistat de normativa

Categoria: 
secretaria