Teletreball: publicació d'horaris de docència, tutoria i atenció a pares

A la nostra web ja tenen disponible els horaris de docència, tutoria i atenció a famílies. Poden consultar aquesta i altra informació que serà del seu interés en aquest enllaç:

El professorat ja està contactant amb l'alumnat pels mitjans que s'indiquen a i ja tenen a la seua disposició tasques. (RECOMANEM NO DESCARREGAR L'ARXIU JA QUE ESTÀ EN REVISSIÓ)

En aquests aspectes, hem considerat diferenciar tres tipus d’hores:

  1. Docència: entendrem els moments en els quals lliurarem feina a l’alumnat (per a què estiguen pendent) i/o també en quins moments farem videoconferències amb plataformes com Webex o Hangouts, o penjarem vídeos amb les nostres classes.  Mantindrem la calma i dosificarem les tasques dintre de la nostra programació.
  2. Tutoria: es tracta d’una hora d’acompanyament, de resolució de dubtes a nivell individual o col·lectiu, de repàs. No es tracta d’avançar temari durant aquesta hora, sinó d’aprofitar-la per a resoldre exercicis i consolidar aquells continguts que s’han tractat a l’hora de docència.
  3. Atenció a les famílies: serà la nostra hora d’atenció a les famílies, similar a l’hora que tenim d’atenció a pares. Es pot solapar per a tots els grups/tutories que tinguem. L’atenció es desenvoluparà per mitjans telemàtics de Google, com xats o videoconferències; i correu electrònic amb respostes amb la màxima celeritat possible dintre de l’horari establit per vosaltres. Encara que els nostres alumnes siguen tots majors d’edat, es continuarà oferint atenció a les famílies si així ja s’ha fet, i si es disposa de la deguda autorització de l’alumnes major d’edat. No obstant, la RESOLUCIÓ de 28 de juny de 2018, de la Sotssecretaria de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es dicten instruccions per al compliment de la normativa de protecció de dades en els centres educatius públics de titularitat de la Generalitat, estableix al seu article 3.5.4 “(...) Si els fills són majors d’edat, igual que ocorre amb les qualificacions escolars, les mares i els pares podran ser informats de l’absentisme escolar dels seus fills majors d’edat quan es facen càrrec de les seues despeses educatives o d’alimentació, en haver-hi un interés legítim derivat del seu manteniment.”.

En nuestra web ya tienen disponible los horarios de docencia, tutoría y atención a familias. Pueden consultar ésta y otra información que será de su interés en este enlace:

El profesorado ya está contactando con el alumnado por los medios que se indican en y ya tienen a su disposición tareas. (RECOMENDAMOS NO DESCARGAR EL ARCHIVO YA QUE  QUE ESTÁ EN REVISIÓN)

En estos aspectos, hemos considerado diferenciar tres tipos de horas:

  1. Docencia: entenderemos los momentos en los cuales libraremos trabajo al alumnado (para que estén pendiente) y/o también en qué momentos haremos videoconferencias con plataformas como Webex o Hangouts, o colgaremos videos con nuestras clases.  Mantendremos la calma y dosificaremos las tareas dentro de nuestra programación.
  2. Tutoría: se trata de una hora de acompañamiento, de resolución de dudas a nivel individual o colectivo, de repaso. No se trata de avanzar temario durante esta hora, sino de aprovecharla para resolver ejercicios y consolidar aquellos contenidos que se han tratado en la hora de docencia.
  3. Atención a las familias: será nuestra hora de atención a las familias, similar en la hora que tenemos de atención a padres. Se puede solapar para todos los grupos/tutorías que tengamos. La atención se desarrollará por medios telemáticos de Google, como chats o videoconferencias; y correo electrónico con respuestas con la máxima celeridad posible dentro del horario establecido por vosotros. Aunque nuestros alumnos sean todos mayores de edad, se continuará ofreciendo atención a las familias si así ya se ha hecho, y si se dispone de la debida autorización del alumnos mayor de edad. No obstante, la RESOLUCIÓN de 28 de junio de 2018, de la Subsecretaría de la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la cual se dictan instrucciones para el cumplimiento de la normativa de protección de datos en los centros educativos públicos de titularidad de la Generalitat, establece en su artículo 3.5.4 “(...) Si los hijos son mayores de edad, igual que ocurre con las calificaciones escolares, las madres y los padres podrán ser informados del absentismo escolar de sus hijos mayores de edad cuando se hagan cargo de sus gastos educativos o de alimentación, al haber un interés legítimo derivado de su mantenimiento.”.
Categoria: 
actualitat