2a Fase #XarxaLlibres 2015-16

Nom del tràmit Procediment de la 2a fase del programa Xarxa LLibres, entrega dels llibres de text i materials curriculars i participació en el banc de llibres curs 2016-2017. Objecte del tràmit La participació en el banc de llibres per al curs 2016-2017 per part de les famílies o tutors legals, l'alumnat dels quals estiga matriculat en les ensenyances bàsiques, en centres ordinaris d'educació especial, o en Formació Professional Bàsica en un centre públic o privat concertat de la Comunitat Valenciana. Qui pot sol·licitar-ho? Interessats/Sol·licitants Podran sol·licitar-ho les mares i pares, representants o tutors legals de l'alumnat que hagen participat en la primera Fase del programa "Xarxa llibres de text de la Comunitat Valenciana". Requeriments a) L'alumnat va haver d'estar matriculat, durant el curs escolar 2015-16, en Educació Primària, en unitats d'educació especial en centres ordinaris, en Educació Secundària Obligatòria o en Formació Professional Bàsica i haver adquirit els llibres de text o un altre material curricular. b) Haurà d'omplir el justificant d'entrega dels llibres de text i material curricular del curs 2015/2016. c) La firma i presentació de la sol·licitud de participació implicarà per part de la persona sol·licitant la declaració de veracitat de les dades que consten en la sol·licitud. Quan s'ha de sol·licitar? Termini de presentació L'ompliment de la sol·licitud per part de les famílies o tutors legals de l'alumnat serà des del dia 15 de juny de 2016 al dia 5 de juliol de 2016 . On s'ha d'anar? Presencial El lloc de presentació serà en el centre docent on va estar matriculat l'alumne en el curs 2015/2016. Per internet Tramitar sense certificat electrònic: Què s'ha de presentar? Es realitzarà l'entrega dels llibres de text i material curricular del curs 2015-16 juntamnet amb la sol·licitud reomplida i firmada. Com sol·licitar-ho? Passos En el cas de l'alumnat que en el curs 2015/2016 haja participat en el programa Xarxa Llibres omplirà el model "2a FASE DEL PROGRAMA XARXA DE LLIBRES DE LA COMUNITAT VALENCIANA". "SOL·LICITUD PARTICIPACIÓ EN EL BANC DE LLIBRES CURS 2016-2017". S'ompli una sol·licitud per cada alumne/a participant; per a això s'haurà d'omplir el formulari que estarà disponible en la pàgina web: Per a percebre l'import corresponent a la segona fase s'haurà de realitzar l'entrega dels llibres de text i material curricular. Recursos que procedixen contra la resolució Els previstos en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (BOE núm. 285, de 27/11/92) i la nova redacció donada al seu articulat per la Llei 4/1999, de 13 de gener (BOE núm. 12, de 14/01/99). Com es tramita telemàticament? Tramitar sense certificat electrònic: Informació complementària 1. ALUMNAT DE 1r o 2n DE PRIMÀRIA Este alumnat també haurà d'entregar els llibres de text i material curricular utilitzats independentment del seu estat. 2. Per a pertànyer al banc de llibres s'ha d'assumir el compromís de fer un ús responsable dels llibres i materials que li proporcione el centre i tornar la seua totalitat una vegada finalitze el curs escolar. 4. Les famílies els fills i filles de les quals estiguen escolaritzats en un centre CAES (Centre d'Acció Educativa Singular) o en un centre d'Educació Especial específic són beneficiaris del programa a través de la sol·licitud que realitzà el centre. NO hauran de presentar sol·licitud de participacióen el banc de llibres ja que per estar matriculats en el curs 2016/2017 en les ensenyances bàsiques, Educació Especial o Formació Professional Bàsica ja pertanyen al banc de llibres. Enllaços Fonts jurídiques i/o documentals Normativa - Orde 17/2015, de 26 d'octubre de , de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les bases de les ajudes destinades als ajuntaments o entitats locals menors per a fer efectiu el programa de gratuïtat dels llibres de text i material curricular dirigit a l'alumnat que curse ensenyances obligatòries i de formació professional bàsica en els centres públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana i es convoquen les ajudes per al curs 2015/2016 (DOCV núm. 7644, de 27/10/2015). - Orde 26/2016, de 13 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula el programa de reutilització, reposició i renovació de llibres de text i material curricular, a través de la creació i posada en funcionament de bancs de llibres de text i material curricular en els centres públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana, i es determinen les bases reguladores de les subvencions destinades a centres docents privats concertats i centres docents de titularitat de corporacions locals (DOCV núm. 7806, de 15/06/2016). Llistat de normativa