Sol·licitud d'inscripció per a fer la prova d'accés a cicles formatius de grau superior 2016

Nom del tràmit Sol·licitud d'inscripció per a fer la prova d'accés a cicles formatius de grau superior. Objecte del tràmit Realització de la prova d'accés per a accedir a cicles formatius de grau superior. Qui pot sol·licitar-ho? Interessats/Sol·licitants Les persones aspirants que vullguen cursar ensenyaments de grau superior i hagen de fer-ho per mitjà de la superació d'una prova. Requeriments Tindre 19 anys d'edat o complir-los durant l'any 2016. Per als qui acrediten haver superat un cicle formatiu de grau mitjà i desitgen accedir a un cicle formatiu de grau superior de la mateixa família professional o d'una família o cicle relacionat amb el cicle de grau mitjà superat, el requisit d'edat per a la realització de les proves serà de 18 anys d'edat o complir-los durant l'any 2016. Taxes Taxes 2016:  Ordinària: 9,64 euros Família nombrosa general: 13,94 euros Discapacitat acreditada igual o superior al 33%: exempció de taxes Família nombrosa especial: exempció de taxes El formulari de taxa la genera el propi centre educatiu a través de l'aplicació informàtica ITACA. Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes Quan s'ha de sol·licitar? Termini de presentació La inscripció es realitzarà del 26 de maig a l'1 de juny de 2016. On s'ha d'anar? Presencial Les sol·licituds d'inscripció es presentaran en els centres docents públics de la Comunitat Valenciana que impartixen cicles relacionats amb l'opció triada. Què s'ha de presentar? Junt amb la sol·licitud, els aspirants hauran de presentar: - En cas de ser major de 18 anys, algun dels documents següents: targeta d'identitat d'estranger, expedida per la comissaria de policia o oficina d'estrangers, visat d'estudis o targeta d'estudiant estranger. - En el cas de ser menor de 18 anys, qualsevol dels anteriors o també un certificat d'empadronament en un municipi. - Declaració responsable de què no es reunixen els requisits d'accés directe, i que, si en el moment de formalitzar la matrícula al cicle reunixen estos requisits, renunciarien a l'accés per prova, encara en el cas d'haver-la superat, per a optar a les places d'accés directe.  Aquelles persones que estiguen en possessió del títol de Tècnic de Formació Professional podran presentar-se a les proves d'accés a cicles formatius de grau superior, tenint-se en compte el resultat de la prova als efectes d'admissió. En este cas no presentaran la declaració responsable. - Justificant d'haver pagat la taxa corresponent. Impresos associats Com sol·licitar-ho? Passos INSCRIPCIÓ A LES PROVES 1. Presentació de la sol·licitud i documentació requerida. 2. Una vegada analitzada la documentació de les persones que han de realitzar les proves en cada centre, estos publicaran la relació dels aspirants admesos, amb les parts o els apartats dels quals han sol·licitat l'exempció i si la documentació justificativa ha sigut presentada i d'acord amb els terminis establits. 3. Així mateix, es publicarà la relació dels aspirants exclosos, amb el motiu de l'exclusió, en els mateixos terminis. 4. Una vegada analitzades les reclamacions que puga haver-hi, es publicaran les llistes definitives en els terminis indicats en l'annex corresponent. PUBLICACIÓ DE LES QUALIFICACIONS DE LES PROVES: Les llistes amb els resultats provisionals i definitius de les proves es publicaran en el tauler d'anuncis dels centres docents on s'hagen realitzat. RECLAMACIONS DE QUALIFICACIONS Les reclamacions a què puguen donar lloc les qualificacions es faran conforme al procediment següent: 1. Es presentaran per escrit en el termini indicat en l'annex corresponent al president de la comissió avaluadora del centre en què es realitzaran les proves. 2. En el termini dels dos dies hàbils següents, la comissió d'avaluació ratificarà o rectificarà la qualificació objecte de reclamació, que el president comunicarà per escrit a l'interessat. 3. Si després de la decisió persistix la disconformitat, es podrà sol·licitar, en el termini de dos dies hàbils després de la recepció de la comunicació, que s'eleve la reclamació al director territorial d'Educació corresponent, el qual, després de l'informe de la inspecció educativa, resoldrà el que siga procedent. La dita resolució, motivada, posarà fi a la via administrativa. 4. Les persones interessades tindran dret a accedir als exercicis escrits realitzats i a conéixer les puntuacions atorgades i els criteris d'avaluació utilitzats. Recursos que procedixen contra la resolució Els previstos en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (BOE núm. 285, de 27/11/1992), i la nova redacció donada al seu articulat per la Llei 4/1999, de 13 de gener (BOE núm. 12, de 14/01/1999). Informació complementària * CALENDARI 1. Inscripció: del 26 de maig a l'1 de juny 2. Publicació llistes d'alumnes que han de realitzar la prova en un altre centre: 8 de juny 3. Publicació llistes provisionals d'admesos: 8 de juny 4. Reclamació llistes provisionals d'admesos i exclosos: del 8 de juny al 9 de juny 5. Publicació llistes definitives d'admesos i exclosos: 15 de juny 6. Realització prova d'accés grau superior: 21 de juny 7. Publicació llistes provisionals qualificacions prova grau superior: 29 de juny  8. Reclamació llistes provisionals qualificacions prova grau superior: del 30 de juny a l'1 de juliol  9. Termini d'entrega documentació justificativa prova grau superior: del 25 de maig al 6 de juliol 10. Publicació llistes definitives i entrega de certificats prova grau superior: 8 de juliol * HORARI 9.00 Part general; Llengua i Literatura: 1 h 15 min. 10.25 Anglés 45 min. 11.20 Part general; Matemàtiques: 1 h 15 min. 12.45 Part general; Tractament de la informació i competència digital: 45 min. 16.00 Part específica; apartat b - 1: 1 h 15 min 17.30 Part específica; apartat b - 2: 1 h 15 min * LLOC DE CELEBRACIÓ DE LES PROVES - Les proves d'accés a cicles formatius de grau superior es realitzaran en els centres docents públics de la Comunitat Valenciana que impartixen cicles relacionats amb l'opció triada. - Per a realitzar les proves, els aspirants hauran d'anar proveïts del corresponent document identificatiu: DNI, targeta d'identitat d'estranger o visat d'estudis (règim especial d'estudiants estrangers). * ESTRUCTURA I CONTINGUT DE LES PROVES La prova d'accés als Cicles formatius de grau superior constarà de dos parts: a) Part comú, que constarà de quatre apartats: a1) Llengua i Literatura (Castellana o Valenciana). a2) Llengua Estrangera (Anglés). a3) Matemàtiques. a4) Tractament de la informació i competència digital b) Part específica, que tractarà sobre coneixements bàsics de matèries del Batxillerat segons siga l'opció a què estiga adscrit el cicle formatiu. Existiran tres opcions, segons el cicle a què es desitge accedir, i, en cada una d'elles, el candidat triarà dos de les tres matèries que ho formen. Les opcions seran: A) Humanitats i Ciències Socials, les matèries del qual seran Història, Economia i Geografia. B) Tecnologia, les matèries del qual seran Dibuix Tècnic, Tecnologia Industrial, i Física i Química. C) Ciències, les matèries del qual seran Física, Biologia i Ciències de la Terra, i Química. En l'annex IX s'indiquen les opcions en què s'agruparan les proves, les matèries de Batxillerat en què es basaran i les famílies professionals dels cicles formatius a què donen accés. Els continguts de les matèries sobre les quals versaran les proves seran els corresponents als currículums vigents de les modalitats de Batxillerat a la Comunitat Valenciana. * EXEMPCIONS Vegeu apartat catorzé de la Resolució de 20 de maig de 2016 (DOCV núm. 7790 del 25/05/2016) * VALIDESA I EFECTES - La certificació que acredita haver superat la prova d'accés als cicles formatius de Formació Professional té validesa en tot el territori nacional.  - La superació de les proves permetrà l'accés als cicles formatius als que no complisquen els requisits acadèmics d'accés directe. - Per a estos alumnes, els centres reservaran un 20 % de les places vacants, que podrà ampliar-se cas que no hi haja suficients sol·licituds per part dels alumnes d'accés directe. - Estar en possessió del certificat de superació de la prova d'accés no implica l'admissió automàtica del candidat per a cursar les ensenyances corresponents. Aquells aspirants que superen la prova d'accés hauran d'haver formalitzat la sol·licitud d'admissió en el centre educatiu on vulguen realitzar el cicle formatiu en els períodes que per a això s'establisquen i, cas de ser admesos, formalitzar la matrícula en els terminis establits. - Els que hagen superat la prova d'accés en convocatòries anteriors i no complisquen els requisits d'accés directe, podran optar directament a la reserva del 20 % de les places indicada en el paràgraf anterior, dins del termini previst per a la sol·licitud de plaça per als cicles formatius. En este cas, les sol·licituds es baremaran junt amb les presentades pels que hagen superat les proves en la convocatòria actual. - Sense perjuí de l'anterior per a l'accés a cicles de grau superior, els que hagen superat la prova d'accés per alguna de les sis opcions que preveia l'Orde de 14 de març de 2001 (DOCV de 2 d'abril), únicament podran sol·licitar plaça respecte dels cicles a què donava accés cada una de les dites opcions. PER A MÉS INFORMACIÓ: * Alacant : inspeduc_ali [at] gva.es * Castelló: inspeccio-cst [at] gva.es * València: inspección_dtv [at] gva.es Enllaços Fonts jurídiques i/o documentals Normativa - Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació (BOE núm. 106 de 04.05.2006). - Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa (BOE núm. 95 de 10.12.2013). -Resolució de 2 de novembre de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de règim especial, per la que se per la qual es modifica el currículum de les matèries que formen part de les proves d'accés a Cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional i dels cursos preparatoris de les mateixes a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7660, de 18/11/15) - Orde 16/2016, de 20 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les proves d'accés a Cicles formatius de grau mitjà i grau superior corresponents a la Formació Professional del sistema educatiu en l'àmbit de gestió de la Comunitat Valenciana preveu la possibilitat que es presenten a les proves d'accés a Cicles formatius de grau superior els que estiguen en possessió del títol de Tècnic de Formació Professional només als efectes d'admissió. (DOCV núm. 7789, de 24.05.2016). - Resolució de 20 de maig de 2016, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es convoquen proves d'accés als cicles formatius de Formació Professional (DOCV núm. 7790, de 25.05.2016). - Correcció d'errades de la Resolució de 20 de maig de 2016, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves d'accés als cicles formatius de Formació Professional (DOCV nº 7792, de 27/05/2016). Llistat de normativa
Categoria: 
secretaria