Admissió

La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, en el títol II estableix el marc en el qual les Administracions educatives han de regular l'admissió de l'alumnat en els centres docents públics i privats concertats, de manera que es garantisca el dret a l'educació, l'accés en condicions d'igualtat i la llibertat d'elecció de centre, atenent una escolarització equilibrada entre tots els centres sostinguts amb fons públics de l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu.
D'acord amb això, la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport ha elaborat normativa pròpia per tal de regular l'admissió de l'alumnat als centres públics i privats concertats en els ensenyaments d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat, formació professional, tant bàsica, com de grau mitjà i superior, així com programes formatius de qualificació bàsica.
 
Tota aquesta normativa, així com la Resolució de cada Director Territorial on s'estableix el calendari i el procediment per a l'admissió de l'alumnat per al pròxim curs escolar 2017-2018, podrà ser consultada i descarregada en aquesta pàgina web a mesura que vaja establint-se.

Vacants

Tal i com s'estableix en les resolucions de 29 de març de 2017, dels directors territorials d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per les quals s'estableixen els calendaris i el procediments d'admissió de l'alumnat als ensenyaments d'Educació Infantil, Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat en centres públics i centres privats concertats, no universitaris, per al curs 2017-2018, el dia 22 de maig s'han publicat les vacants.

En aquesta pàgina trobareu la informació relativa a les vacants que s'ofereixen als centres públics i privats concertats en les etapes següents:
- Educació infantil (1r i 2n cicle)
- Educació primària
- Educació secundària obligatòria
- Batxillerat

Podeu seleccionar que la informació es mostre per centre o per localitat, però és molt important incloure el accents en el nom dels centres o de les localitats. Si teniu dubtes podeu consultar la .

Les vacants que s'oferisquen quedaran condicionades a les possibles baixes en els centres i als resultats de l'avaluació, moment en què es coneixerà el nombre exacte d'alumnat que promociona, a excepció de les vacants oferides en el nivell d'Educació Infantil de 3 anys. (Segons l'apartat sisè punt 2 de les Resolucions de 29 de març de 2017 de les corresponents Direccions Territorials d'Educació, per les quals s'estableixen el calendari i el procediment d'admissió de l'alumnat als ensenyaments d'Educació Infantil, Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat en centres públics i centres privats concertats, no universitaris, per al curs 2017-2018)

Powerpoint reunions informatives

25-maig-2017

Sol·licituds ESO i Batxillerat

Assistent d'admissió telemàtica ESO i Batxillerat

Els participants que en els ensenyaments d'infantil, primaria, ESO i batxillerat emplenen la seua sol·licitud telemàticament, rebran en l'adreça de correu electrònic que faciliten la informació relativa al resultat del procés d'admissió.

Assistent d'admissió telemàtica de formació professional

Normativa

Calendaris d'admissió

Presentació de sol·licituds d'admissió d' ESO i Batxillerat entre el 22 i el 31 de maig 2017.

Informació relativa a les àrees d'influència dels centres docents (Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat en les modalitats de Ciències i d'Humanitats i Ciències Socials)

Província de València

Municipis susceptibles de configurar més d'una àrea d'influència:

Informació relativa a les àrees d'influència dels centres docents (Batxillerat en la modalitat d'Arts)

Província de València

Batxillerat Internacional

Formació Professional

EL TERMINI D'ADMISSIÓ PER A TOTES LES MODALITATS DE FP QUE OFERTA L'INSTITUT ES DEL 25 DE MAIG AL 6 DE JUNY: 
  • FP Bàsica i cicles formatius de Grau Mitjà i de Grau Superior fent ús previ de l’assistent telemàtic disponible en una vegada impresa la sol·licitud presentar junt a la documentació corresponent en la secretaria de l'institut de la primera opció.
  • FP oferta PARCIAL directament en la secretaria de l'institut. Per accedir a la sol·licitud i la informació de la documentació corresponent, entrar en el mòdul corresponent d'esta web.

IMPORTANT: Tota persona participant en el procediment d'admissió aportarà la documentació ORIGINAL i 2 CÒPIES dels documents presentats

Prioritats d'admissió.

Compensació educativa

Documents marc del centre

Poden consultar-los a la nostra

Prematrícula alumnes de centres adscrits: CEIP Almassaf i CEIP Pontet