Proves d'accés a Cicles Formatius 2022

Presentació

<


L'accés a la Formació Professional pot realitzar-se de 2 formes clarament diferenciades:

 • Una, l'accés directe, si es tenen els requisits acadèmics necessaris.
 • Una altra, l'accés a través d'una prova, si no es reunixen els requisits acadèmics.

Per a l'alumnat que no reunix els requisits acadèmics d'accés directe, la legislació vigent establix la possibilitat d'accedir a la Formació Professional sempre que, a través d'una prova regulada per les Administracions Educatives, l'aspirant demostre tindre la preparació suficient per a cursar amb aprofitament aquests ensenyaments.

És molt recomanable que dediqueu uns minuts a llegir la guia que hem elaborat per a guiar-vos al procediment. 

(teniu pas a pas el que heu de fer per a la inscripció)
 

Calendari de les proves 2022

1. Inscripció: del 21 al 30 de març
2. Publicació llistes alumnes que han de realitzar la prova en un altre centre: 27 d'abril
3. Publicació llistes provisionals d'admesos: 27 d'abril
4. Reclamació llistes provisionals d'admesos i exclosos: del 27 al 29 d'abril
5. Publicació llistes definitives d'admesos i exclosos: 5 de maig
6. Realització prova d'accés a grau mitjà: 23 y 24 de maig
7. Publicació llistes provisionals qualificacions: 30 de maig
8. Reclamació llistes provisionals qualificacions: del 31 de maig al 1 de juny
9. Termini d'entrega documentació justificativa prova grau mitjà convocatòria ordinària: del 21 de maig al 30 de juny
10. Publicació llistes definitives qualificacions i entrega de certificats de la prova: 4 de juny

 

Exemplificacions

Podreu accedir als models de tots els exàmens des d'

ANUNCI DE PUBLICACIÓ DE COMISSIÓ
Nomenament de comissió avaluadora  
LLISTATS D'ADMESOS DEFINITIUS
ADMESOS PROVES GRAU MITJÀ  (amb exempcions)   
ADMESOS PROVES GRAU SUPERIOR Humanistic (amb exempcions)  
ADMESOS PROVES GRAU SUPERIOR  Cientific ( amb exempcions)            
HORARI DE LES PROVES

horari_pac.png

PUBLICACIÓ DE LES QUALIFICACIONS
Qualificacions
Qualificacions

MESURES DE PREVENCIÓ DE LA COVID19 (DIA DE LES PROVES)

 • Dur a les proves el material necessari perquè no és recomanable compartir-lo i màscara higiènica.

 • Ús obligatori de màscara higiènica dins del centre.

 • Intentar mantindre la distància interpersonal de 2 metres.

 • Cobrir-se el nas i la boca amb un mocador en tossir i esternudar, i rebutjar-lo a un poal de fem preferentment amb tapa i pedal. Si no es disposa de mocadors emprar la part interna del colze per a no contaminar les mans.

 • Evitar tocar-se els ulls, el nas o la boca.

 • Tots els i les aspirants portaran màscara durant la realització de les proves excepte en aquells exercicis en els quals aquesta no permeta la realització òptima d'aquest.

 • Dins l’aula se disposarà de gel hidroalcohòlic i es netejaran les mans a l’entrada a l’aula.

 • Respectar les rutes senyalitzades d’entrada i eixida.

 • Als descansos entre proves no es pot romandre dins del centre, cal anar als llocs oberts senyalitzats.

 • Higiene de mans de manera freqüent i meticulosa, durant almenys 40 segons.

 

Oferta IES Almussafes

Teniu més informació a