Informació Beques Transport DUAL i FCT

Per a alumnat que estiga cursant Formació Professional en el curs 2021-2022, es convoquen 4 modalitats d’ajuda a l’alumnat per a ajudar a la seua formació:

MODALITATS

 1. FP Dual en administracions públiques: realitzar l’FP Dual en administracions públiques del sector públic estatal, autonòmic, local o en universitats, així com ens autònoms.

 2. FP Dual en empreses: realitzar l’FP Dual en empreses de la Comunitat Valenciana o de la resta de l’Estat, una vegada acreditada la necessitat de desplaçament per a adquirir les competències predeterminades en el lloc formatiu.

 3. FCT en centres de treball allunyats del centre docent: realitzar la formació en centres de treball total o parcial quan el centre de treball es trobe allunyat del centre educatiu o en una altra comunitat autònoma.

 4. Desplaçament: sufragar totalment o parcialment les despeses derivades de residència, transport i manutenció, per a alumnat que curse cicles d’FP en centres allunyats de la seua residència habitual.

REQUISITS

a) Formació Professional Dual en empreses

 • Estar matriculat i realitzant l’activitat formativa en la modalitat de Formació Professional Dual en empreses.
 • La distància mínima exigible entre el centre de treball i el centre docent o domicili habitual serà 14 km.

b) Formació en Centres de Treball

 • Estar matriculat i realitzant el mòdul professional de Formació en Centres de Treball.
 • La distància mínima exigible entre el centre de treball i el centre docent serà 14 km.

c) Desplaçament

 • Cursar els estudis de Formació Professional en un centre docent allunyat de la residència habitual almenys 14 km.
 • Per a sol·licitar l’ajuda addicional per residència, s’haurà de residir fora del domicili habitual durant tot el curs acadèmic, a excepció dels períodes de vacances, a causa de la distància entre el seu domicili habitual i el centre educatiu, dels mitjans de comunicació existents o dels horaris lectius.

SOL·LICITUDS I TERMINIS

 1. Les sol·licituds es presentaran entre el 26 d’abril i el 23 de maig. Les sol·licituds es presenten i tramiten en la secretaria del centre.

 2. Es presentarà una sol·licitud per cada persona i modalitat d’ajuda, presencialment a la secretaria del centre, segons el model que estarà disponible a la web de la Conselleria juntament amb la documentació addicional segons la modalitat d’ajuda.

Bases reguladores:

, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’estableixen les bases per a la concessió de subvencions a alumnat que curse Formació Professional en centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana

del director general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions destinades a alumnat que curse Formació Professional en centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana en el curs 2021-2022.

 

Categoria: 
actualitat-secretaria