Suspensió de les classes de manera indefinida i protocols / Suspensión de las clases de manera indefinida y protocolos

Benvolgudes famílies,

Ja ha arribat el moment. El moment de mantenir la calma i la serenitat, i fer la nostra aportació personal per a superar tots junts aquesta prova que se’ns presenta. Es tracta d’ un moment històric. És hora de deixar a un costat els nostres drets i de ficar en valor les nostres obligacions, com a part d’una societat que ens necessita.  Estem segurs que prompte vindran temps millors i ho superarem, com al llarg de la història ho hem fet. Som un poble que particularment hem superat la inclemència de pantanades i riuades, de crisis sistèmiques, però sempre hem continuat endavant. Ara no serà menys.

Com ja s’ ha fet públic, s’ ha decretat la suspensió de les classes de manera indefinida a partir del dilluns 16 de març a tots els nivells educatius: no tenim a hores d’ ara data de tornada. Apel·lant a eixa responsabilitat que tenim tots i que ja els he comentat, des de l’ IES Almussafes anem a continuar treballant en la distància per a contrarestar en la mesura que es puga, els efectes d’ aquesta crisi en la formació del nostre alumnat.

És per aquest motiu, ja hem establert un protocol complides les instruccions de la Secretaria Autonòmica d’ Educació i Formació Professional i determinats els procediments necessaris que es marquen en les mateixes, mitjançant reunions de coordinació que hem mantingut hui el personal del centre i que anem a resumir a continuació en quatre punts:

 1. Comunicació: a banda de la nostra pàgina web () , tenim presència activa a les xarxes socials com Instragram (iesalmussafes), Twitter () i Facebook. A banda, des de fa uns mesos hem habilitat un altre canal de comunicació a Telegram (). Per aquestes plataformes se’ls mantindrà informats, a banda de per ITACA Família i del correu electrònic. Preguem que sols confien en aquestes fonts oficials per a notícies relacionades amb aquest centre o en comunicats oficials d'altres entitats superiors per a temes més específics. Nosaltres intentarem replicar comunicats pels nostres canals. A la nostra web () tenen un directori complet del professorat complet del centre. Poden contactar amb el professorat en qualsevol moment mitjançant aquest mitjà o per l’oficial d’ ITACA família, davant qualsevol dubte u observació.

2. Activitat Lectiva: passades les festivitats programades dintre del nostre calendari lectiu aprovat pel Consell Escolar, i laboral pels respectius organismes oficials competents, hem definit un mecanisme de treball a distància per tal de portar un seguiment i avaluació dels alumnes. Se'ls informarà per ITACA família o per l’ espai AULES per part del professorat de cadascuna de les assignatures i matèries, quin serà el mecanisme i la plataforma, tenint en compte la idiosincràsia de l'alumnat i la necessitat de l’assignatura o matèria. Al llarg del dia de hui, s’aniran afegint manuals i instruccions a la nostra web ()  de com funcionen les principals eines que anem a emprar. Nosaltres ficarem els mitjans però necessitem enèrgicament de la seua col·laboració sempre que siga possible per a que els seus fills i filles realitzen les tasques i activitats. El centre sols estarà accessible per a treballadors, sense admetre cap visita o tràmit presencial que no estiga previst.

3. Responsabilitat: a banda de tot allò que s'ha introduït ja, es tracta d'una situació inèdita i per aquest motiu tindrem encerts i errors. Arribarà el moment de traure conclusions i com en tot, millorar. Per aquest motiu ara més que mai hem d’aportar aspectes positius i evitar comentaris o debats estèrils per xarxes o públicament que puguen ser lesives a organismes o entitats, inclosos ajuntaments, centres educatius i altres organismes. Ens hem de limitar a fonts oficials de comunicació i seguir escrupolosament les directrius marcades des de les autoritats sanitàries.

4. Accessibilitat: s’han confeccionat materials específics per a l’alumnat més vulnerable sense tindre que recorre  a les noves tecnologies. Se'ls ha facilitat al llarg del matí.

Esperant que en breu aquesta situació millore, els preguem que extremen les precaucions i desitgem que ben aviat  pugam compartir un moment de tranquil·litat i ser aquesta una experiència més.


-------------------------------------------------------------------

Queridas familias,

Ya ha llegado el momento. El momento de mantener la calma y la serenidad, y hacer nuestra aportación personal para superar todos juntos esta prueba que se nos presenta. Se trata de un momento histórico. Es hora de dejar a un lado nuestros derechos y de meter en valor nuestras obligaciones, como parte de una sociedad que nos necesita.  Estamos seguros que pronto vendrán tiempos mejores y lo superaremos, como a lo largo de la historia lo hemos hecho. Somos un pueblo que particularmente hemos superado la inclemencia de pantanadas y riadas, de crisis sistémicas, pero siempre hemos continuado adelante. Ahora no será menos.

Como ya se ha hecho público, se ha decretado la suspensión de las clases de manera indefinida a partir del lunes 16 de marzo a todos los niveles educativos: no tenemos a estas alturas fecha de vuelta. Apelando a esa responsabilidad que tenemos todos y que ya les hemos comentado, desde el  IES Almussafes vamos a continuar trabajando en la distancia para contrarrestar en la medida que se pueda, los efectos de esta crisis en la formación de nuestro alumnado.

Es por este motivo, ya hemos establecido un protocolo cumplidas las instrucciones de la Secretaría Autonómica de Educación y Formación Profesional y determinados los procedimientos necesarios que se marcan en las mismas, mediante reuniones de coordinación que hemos mantenido hoy el personal del centro y que vamos a resumir a continuación en cuatro puntos:

1. Comunicación: además de nuestra página web (), tenemos presencia activa en las redes sociales como Instragram (iesalmussafes), Twitter () y Facebook. A parte, desde hace unos meses hemos habilitado otro canal de comunicación en Telegram (). Por estas plataformas se les mantendrá informados, además de por ITACA Familia y del correo electrónico. Rogamos que solo confíen en estas fuentes oficiales para noticias relacionadas con este centro o en comunicados oficiales de otras entidades superiores para temas más específicos. Nosotros intentaremos replicar comunicados por nuestros canales. En nuestra web () tienen un directorio completo del profesorado completo del centro. Pueden contactar con el profesorado en cualquier momento mediante este medio o por el oficial de  ITACA familia, ante cualquier duda u observación.

2. Actividad Lectiva: pasadas las festividades programadas dentro de nuestro calendario lectivo aprobado por el Consejo Escolar, y laboral por los respectivos organismos oficiales competentes, hemos definido un mecanismo de trabajo a distancia para llevar un seguimiento y evaluación de los alumnos. Se les informará por ITACA familia o por el  espacio AULAS por parte del profesorado de cada una de las asignaturas y materias, cuál será el mecanismo y la plataforma, teniendo en cuenta la idiosincrasia del alumnado y la necesidad de la asignatura o materia. A lo largo del día de hoy, se irán añadiendo manuales e instrucciones a nuestra web ()  de cómo funcionan las principales herramientas que vayamos a emplear. Nosotros ofreceremos los medios pero necesitamos enérgicamente de su colaboración siempre que sea posible para que sus hijos e hijas realizan las tareas y actividades. El centro solo estará accesible para trabajadores, sin admitir ninguna visita o trámite presencial que no esté previsto.

3. Responsabilidad: además de todo aquello que se ha introducido ya, se trata de una situación inédita y por este motivo tendremos aciertos y errores. Llegará el momento de sacar conclusiones y como en todo, mejorar. Por este motivo ahora más que nunca tenemos que aportar aspectos positivos y evitar comentarios o debates estériles por redes o públicamente que puedan ser lesivas a organismos o entidades, incluidos ayuntamientos, centros educativos y otros organismos. Nos tenemos que limitar a fuentes oficiales de comunicación y seguir escrupulosamente las directrices marcadas desde las autoridades sanitarias.

4. Accesibilidad: se han confeccionado materiales específicos para el alumnado más vulnerable sin tener que recurrir  a las nuevas tecnologías. Se les ha facilitado a lo largo de la mañana.

Esperando que en breve esta situación mejore, les rogamos que extremen las precauciones y deseamos que bien pronto podamos compartir un momento de tranquilidad y ser esta una experiencia más.

Categoria: 
actualidad