Renúncia a convocatòria FP

INFORMACIÓ DE LA TRAMITACIÓ
Per a   què?

Amb la finalitat de no esgotar el límit de les convocatòries establides per als mòduls professionals de formació en el centre educatiu, l'alumnat o els seus representants legals podran renunciar a l'avaluació i qualificació d'una o les dues convocatòries del curs acadèmic de tots o algun dels mòduls, sempre que concórrega alguna de les següents CIRCUMSTÀNCIES:

a) Malaltia prolongada o accident de l'alumne o alumna.

b) Obligacions de tipus personal o familiar apreciades per l'equip directiu del centre que condicionen o impedisquen la normal dedicació a l'estudi..

c) Acompliment d'un lloc de treball .

d) Maternitat o paternitat, adopció o acolliment.

e) Altres circumstàncies, degudament justificades, que revisten caràcter excepcional.

f) Proposta de l'equip educatiu de no presentació a la convocatòria extraordinària.

Quan?

1 mes abans de la data d'avaluació mòdul corresponent

Com? 
  • Per correu electrònic a 46022609.secretaria [at] edu.gva.es (signat digitalment)
  • Presencialment de dilluns a divendres de 9 a 14
Document                 

Entregar els següents  documents emplenats i signats

Les raons que s'al·leguen per a la renúncia han de justificar-se sempre documentalment