Sol·licitud convocatòria de gràcia FP

INFORMACIÓ DE LA TRAMITACIÓ
Per a què?  Amb caracter excepcional, sii has esgotat les convocatòries d'un mòdul (quatre convocatòries) pots sol·licitar una convocatòria de gràcia per a una convocatòria extraordinària.   
Quan? En el moment de matrícula  
On? En la Secretaría del centre  
  • Certificat acadèmic oficial dels estudis superats fins al moment de sol·licitar la convocatòria extraordinària
  • Documents acreditatius de les circumstàncies que motiven la dita sol·licitud
  • Informe del centre docent (favorable o no) respecte a la concessió d'una matrícula extraordinària a l'interessat/da
  • Fotocòpia DNI / NIE